Hobby Vany

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom dodávkového obytného vozidla.

 

Prenajímateľ: AIRIAS, s.r.o., Mierová 611, 966 01 Hliník nad Hronom

IČO: 46 404 929, IČ DPH: SK 2023363749

Č. účtu: SK66 7500 0000 0040 2744 3029; ČSOB

Tel.: 00421 911 234 173, nd.michal7@gmail.com

 

1.) Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom vozidla (ďalej len VOP) s cenníkom, alebo dohodou o cene za prenájom vozidla tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme obytného vozidla.

 

2.) Doba nájmu vozidla je minimálne 3 dni, v dobe od 1.6. do 30.9 minimálne 7 dní. Nájomca vozidla ku dňu prebratia vozidla, ako i vodič(i) vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov a prax vo vedení vozidla minimálne dva roky a dosiahnutý vek minimálne 25 rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný) preukaz, alebo cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme obytného automobilu.

 

3.) Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode č.2 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc notársky overenú.

 

4.) Vozidlo sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase a na vzájomne dohodnutom mieste, obvykle na mieste určenom prenajímateľom spolu s VOP a zmluvou o nájme. Vozidlo sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia I ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.

 

5.) Vozidlo sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami, 10 kg naplnená propán–butánová fľaša, plná nádrž na vodu, prázdne odpadové nádrže na vodu) a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt /s plnou nádržou sa auto aj vracia /diaľničnou známkou pre SR.

 

6.) Prenajímateľ odovzdáva vozidlo s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.

 

7.) Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme, najneskôr však do 18:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC.

 

8.) Rezervácia vozidla na daný termín/elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky a e-mailom platí 5 dní. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 30% z celkovej ceny je splatná do 5 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa sa rezervácia stane záväznou. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.). V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky. Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa, spolu so sumou 1000.-€, ktorá tvorí vratnú peňažnú zábezpeku v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného automobilu späť prenajímateľovi za:

 • hrubé nečistoty, nadmerné znečistenie interiéru – 50 €
 • pachom znečistený – zadymený interiér vozidla, hlavne cigaretovým dymom – 75 €
 • nevyčistená nádrž na WC – 30 €
 • nedotankovaná palivová nádrž – 10 € (plus pohonné hmoty)
 • nadmerne znečistený exteriér vozidla – 30 €
 • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box – 20€
 • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí vozidla sú hradené v plnej výške.

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú peňažnú zábezpeku. Celková suma nájmu a peňažná zábezpeka musí byť pripísaná na účet prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia vozidla alebo v hotovosti pri prevzatí vozidla.

 

9.) V prípade, že nájomca zruší záväznú rezerváciu vozidla, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi storno poplatok za zrušenie rezervácie vo výške 150 EUR, slovom: stopäťdesiat eur. Storno poplatok predstavuje nárok prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu v dôsledku záväznej rezervácie vozidla vznikne. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok na storno poplatok zo zálohy na nájomné; zvyšnú sumu je povinný vrátiť do 7 dní na bankový účet nájomcu.

 

10.) V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť objektívnej príčiny a jej doklad a v prípade špekulácie túto neuznať. Objektívnu príčinu je nutné preukázať. V prípade objektívnej príčiny ponúkame nájomníkovi:

 • vybrať si iný voľný termín prenájmu
 • vrátenie polovice rezervačného poplatku.

Tento bod (č.10) sa nevzťahuje na predčasné ukončenie nájmu – vrátenie vozidla pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

 

11.) Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na vozidle brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia vozidla 150 €. V prípade predčasného vrátenia obytného automobilu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.

 

12.) Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.

 

13.) Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky), ťahaním alebo vlečením vozidla alebo iného prívesu mimo písomného súhlasu prenajímateľa (za písomný súhlas sa považuje aj správa SMS). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle tejto VOP, ako i tretej strane. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, šroubovanie, vŕtanie, atď. Nájomca zodpovedá za to, že vo vozidle nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je nutné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka), nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude uhradený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).

 

14.) Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť, po celú dĺžku nájmu obytného vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

 

15.) V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7, 13, 14 je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.

 

16.) V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

 • privolať políciu,
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať správu o nehode spolu s adresami a menami svedkov,
 • vytvoriť fotodokumentáciu
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa

 

17.) V prípade odcudzenia vozidla je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.

 

18.) V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu, nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý sa bude riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto porúch.

 

19.) V prípade poruchy vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 24 hodín. V prípade, že prenajímateľ nedisponuje s takýmto vozidlom v dotknutom čase, zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia obytného automobilu rovnako do 24 hodín. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni nájmu v alikvótnej čiastke.

 

20.) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Spoluúčasť nájomcu je 5 %, minimálne 166.- € (kryté z finančnej zábezpeky). V celom obytnom automobile nie je dovolené fajčiť.

 

21.) V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.

 

22.) Výbava vozidla zahrnutá v cene:

 • stôl + 4x stolička
 • kliny – 2 ks na vyrovnanie vozidla
 • vonkajší koberec pod markízu
 • súprava kuchynských riadov taniere, príbory, poháre pre 4 osoby
 • predlžovací kábel na 230 V – 20 metrov, + 2x adaptér
 • hadica na doplňovanie čistej vody.

 

23.) Nájomca a prenajímateľ svojím podpisom týchto VOP potvrdzujú, že sa si prečítali a porozumeli ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce pre nich z týchto VOP, pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú, že tieto VOP neboli podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni.

VOP budú podpísané v 2 vyhotoveniach 1x pre nájomcu, 1x pre prenajímateľa.